Algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. M.O.M. comm.v kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de vernietiging of wijziging van gegevens (bestanden, muziek, foto’s, video, …) bestaande op het toegewezen apparatuur, ongeacht de oorzaak, zelfs als het de fout is van M.O.M. comm.v.
 2. M.O.M. comm.v  zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. M.O.M. comm.v zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de verplaatsingskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan M.O.M. comm.v aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan M.O.M. comm.v worden verstrekt.
 4. M.O.M. comm.v is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien M.O.M. comm.v en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan M.O.M. comm.v de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.
 6. Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart M.O.M. comm.v voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.
 7. De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke bij het aangaan van de opdracht door de klant is opgegeven.
 8. Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal M.O.M. comm.v te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).
 9. Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van M.O.M. comm.v berust bij M.O.M. comm.v. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.
 10. Indien M.O.M. comm.v en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. M.O.M. comm.v zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 11. Tijdsinschattingen van M.O.M. comm.v zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 12. Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan M.O.M. comm.v.
 13. M.O.M. comm.v is gerechtigd het totale verschuldigde bedrag af te schrijven door middel van de door de opdrachtgever afgegeven machtiging.
 14. Betaling anders dan door middel van de door M.O.M. comm.v aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.
 15. Indien M.O.M. comm.v incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.
 16. Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan M.O.M. comm.v een evenredige vergoeding verschuldigd.
 17. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover M.O.M. comm.v niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.
 18. M.O.M. comm.v is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van M.O.M. comm.v. Indien en voor zover op M.O.M. comm.v enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.
 19. Opdrachtgever vrijwaart M.O.M. comm.v voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.
 20. Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn.
 21. Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van M.O.M. comm.v. Wanneer M.O.M. comm.v aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt M.O.M. comm.v niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. M.O.M. comm.v verstrekt ter zake geen enkele garantie.
 22. In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van M.O.M. comm.v door M.O.M. comm.v gemonitord worden.
 23. Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).
 24. De facturatie gebeurd per begonnen kwartier aan een vooraf afgesproken bedrag. Bij ondersteuning op afstand zal de klant enkele kwartieren op voorhand moeten kopen. Niet opgebruikte kwartieren blijven zichtbaar in de klant hun account.
 25. Betaling gebeurd onmiddellijk na de ondersteuning aan huis/op kantoor. Dit kan doormiddel van de verschillende betalingsmogelijkheden die M.O.M. comm.v aanbied.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]